Voorwaarden zakelijk voor bedrijven scholen en overheid

U kunt de Algemene voorwaarden voor bedrijven, scholen, instelling, stichtingen en overheid.

Algemene voorwaarden voor bedrijven, scholen, instelling, stichtingen en overheid van Waxjassenshop, gevestigd te Weert, Nederland.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,

bestellingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.

Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane

overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

• Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet

hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een

contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst,

of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder

“koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden

geleverd.

• Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden

afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

• Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de

voorwaarden van de koper niet van toepassing. Enig andersluidend beding in de

voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

• Goodtimegifts heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website

te wijzigen. Dit wordt op de website kenbaar gemaakt. Deze voorwaarden kunnen

desgewenst aan u worden toegezonden.

Artikel 2 - Aanbiedingen / Overeenkomsten

• De prijzen op de website zijn altijd onder voorbehoud. Eventuele onjuistheden

kunnen na totstandkoming van de overeenkomst door Waxjassenshop worden

gecorrigeerd. De afbeeldingen op de website zijn niet bindend, Waxjassenshop probeert d.m.v. een afbeelding een voorstelling te maken van het product. Aan de

afbeelding en foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

• Alle aanbiedingen gedaan op de website van Waxjassenshop zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Waxjassenshop de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Waxjassenshop te melden.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

• Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop

wij de orderbevestiging verzenden.

• Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door

onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen

die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of

toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk

of via mail zijn bevestigd.

• Speciaal voor u bestelde of gemaakte artikelen kunnen niet worden retour gestuurd of afbesteld

worden. Dit zijn de volgende producten: Eigen foto of logo op klok, Eigen wereldklok en

Eigen Wereldwekker en wereldklokken die voorzien zijn van steden of landen namen volgens opgave van de klant.

Artikel 4 - Prijzen

• De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op

de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren,

zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en

transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere

heffingen van overheidswege.

• Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst

tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer

van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te

brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst

vereist is.

• Onze prijzen zijn op de website vermeld in Euro’s Inclusief 21% BTW en tenzij

uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen exclusief overige kosten

zoals verwijderingsbijdrage of overheidskosten en verzendkosten.

• Prijzen op de website zijn altijd onder voorbehoud. Eventuele onjuistheden kunnen

ook na tot stand komen van de overeenkomst door Goodtimegifts worden

gecorrigeerd. De foto’s en afbeeldingen op de website zijn ter indicatie van het

product. Aan de afbeeldingen en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend

Artikel 5 - Aflevering- en leveringstermijnen

• De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot

stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig

hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te

beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen

recht op schadevergoeding. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de

individuele overeenkomst.

• Producten die speciaal voor u besteld worden geldt een variabele levertijd die van te voren bij ons kunnen worden opgevraagd. Wanneer de levertijd meer dan 30 dagen is heeft u de mogelijkheid de overeenkomst via Email of schriftelijk te ontbinden.

• De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het

bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter

ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden,

dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het

niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn

betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke

tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het

bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht

te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen

vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

• Leveringen zullen uitsluitend plaats vinden binnen Nederland tenzij dit anders is

overeengekomen.

• U dient binnen 14 dagen aan te geven dat u een product wenst te retourneren. Het

retourneren dient te geschieden in de originele, complete en onbeschadigde en

ongeopende verpakking. Het product mag niet gebruikt zijn. U draagt zelf de kosten

en risico van de retourzending. Artikelen die niet voldoen aan bovenstaande

omschrijving worden niet geaccepteerd en derhalve niet gecrediteerd. Wanneer wij

de retourzending accepteren gaan bij binnen 14 dagen over tot crediteren.

 

Artikel 6 - Reclame door de koper

• De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk

voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze

offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte

gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de

gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken.

Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde

hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke

spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de

order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen,

hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

• Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk

waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 14 dagen na levering (of binnen 14 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden

geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per brief of

Email met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder

opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper

dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten..

• Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in

de door ons geleverde zaken, vervalt indien:

• de gebreken niet binnen lid 2 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op

de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;

• de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een

onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

• de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld,

gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of

behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons

voorzien;

• De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de

klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;

• de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken

of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een

periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

• Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken

niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons

(garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt

tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

• Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit

betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als

bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:

• (kosteloos) herstel van gebreken;

• levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de

gebrekkige zaken c.q. onderdelen;

• terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper

gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de

gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de

overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;

• een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan

hiervoor bedoeld.

• Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming

aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt

elke garantieverplichting onzerzijds.

• Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn

wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en

anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons

voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte

binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name zijn wij ook nimmer

aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook

genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de

opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden

ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of

ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken

zelf.

• De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat

terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten

aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de

zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

• De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake

van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover

de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden

en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

• Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige

betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of

voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij

zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van

de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

• Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden)

bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in

redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn

verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor

ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de

koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

Artikel 9 - Betaling

• Betaling dient te geschieden in Euro’s inclusief BTW en eventueel bijkomende

kosten, De betaling dient te geschieden voor wij de materialen verstrekken Dit alles

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of

giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van

betaling.

• Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder

dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht,

indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de

koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten,

onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

Artikel 10 - Privacy

• Waxjassenshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en

houdt zich aan de Wet persoonsregistratie de persoonlijke informatie die u ons

verschaft zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. De persoonlijke

informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld. Dako

verlichting zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te

komen en eventueel aan u . De gegevens worden niet ter beschikking aan derden

gesteld.

Artikel 11 - Overmacht

• Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht

die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons

kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder

overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke

aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen,

verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons

bedrijf, zijnde het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze internetsite, in- en

uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen,

wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties

of niet of niet tijdig toeleveren van onze toeleveranciers, Indien wij door overmacht

onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij

gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te

beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te

onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding

aanspreken.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

• Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is

uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 13 - Geschillenbeslechting

• Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door

ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht

door de bevoegde rechter in Nederland.